Δικηγορικό Γραφείο Πατρών
Γεωργιος Γιαπρακας & Διονυσιος Μαγκλαρης
Εξειδικεύσεις - Τομείς Δραστηριότητας

Το γραφείο μας έχει ως καθημερινή ενασχόληση μια ευρεία γκάμα θεμάτων, τα οποία εκτείνονται τόσο στο φάσμα του αστικού και εμπορικού δικαίου, όσο και στο χώρο των ποινικών δικών και υποθέσεων. Εξειδικευόμαστε επίσης, σε θέματα τακτοποίησης ακινήτων και διαφόρων περιουσιακών θεμάτων, αλλά και διαχειρισης ζητημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου. Τέλος, το γραφείο μας έχει πλούσια εμπειρία στην εκπροσώπηση των πολιτών ενώπιον οποιάσδηποτε διοικητικής υπηρεσίας, όπως και στην εκδίκαση πάσης φύσεως υποθέσεων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Ειδικότερα, η καθημερινή μας πρακτική απασχόληση ενδεικτικά τους εξής τομείς:


ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ζητήματα εμπράγματου δικαίου, όπως έλεγχοι τίτλων και βαρών, αγοροπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, θέματα κυριότητας νόμης, δουλειών, αγωγές διανομής ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή καταχωρήσεις εγγράπτων δικαιωμάτων, αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων ή ενστάσεις κατά περίπτωση, αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν κτηματολογικές εγγραφές, αιτήσεις διόρθωσης γεωγραφικών στοιχείων, αγωγές και δικαστικές αιτήσεις για διόρθωση καταχωρηθέντων δικαιωμάτων κατά περίπτωση, όπως πχ. αγωγή αναγνώρισης κυριότητας λόγω καταχώρισης ως αγνώστου ιδιοκτήτη κλπ. καθώς και συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων για συμπλήρωση δηλώσεων και καταχώρηση ακινήτων.
 • Ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως συναινετικό και κατ' αντιδικία διαζύγιο, επιδίκαση διατροφής συζύγου ή / και τεκνών, ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας τεκνών, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία, σχέσεις γονέων και τεκνών, σχέσεις συζύγων και πρώην συζύγων.
 • Ζητήματα κληρονομικού δικαίου, όπως έκδοση κληρονομημάτηριων, προσβολή διαθηκών, δημοσιεύσεις διαθηκών, πιστοποιητικά μη δημοσίευσης διαθήκης, καθώς και μη αμφισβήτισης κληρονομικού δικαιώματος, ανακλήσεις δωρεών και γονικών παροχών και γενικά κάθε διευθέτιση κληρονομικών ζητημάτων.
 • Ζητήματα ενοχικού δικαίου: μίσθωση αστικής / επαγγελματικής κατοικίας και κάθε θέμα που γεννάται από αυτήν π.χ. αγωγή μείωσης ενοικίου, καθυστέρηση καταβολής ενοικίου, εξώσεις κ.λ.π. σύνταξη προσυμφώνου αγοράς ακινήτου, δωρεές, συμβάσεις έργου, αποζημείωση από αθέτηση συμβάσεων ή απο αδικοπραξίες.
 • Ζητήματα αστικού δικονομικού δικαίου: θέματα που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια πλειστηριασμού και κατά την αναγκαστική εκτέλεση.
 • Είσπραξη οφειλών και απαιτήσεων: οφειλές από καθυστέρηση, χρηματικές απαιτήσεις από επιχείρηση προς επιχείρηση ή από ιδιώτες προς ιδιώτες κ.λ.π.
 • Αυτοκινητιστικά - αυτοκίνητα: υπεράσπιση και προστασία οδηγών (αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών) και πεζών, ζημιές από τροχαία ατυχήματα, χρηματική αποζημίωση από τραυματισμό, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, σωματικές βλάβες, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιριών και κατά του επικουρικού κεφαλαίου (για ανασφάλιστα οχήματα).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δίκαιο αξιογράφων: διαταγές πληρωμής για απαιτήσεις από σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές και τιμολόγια, ακάλυπτη επιταγή, θέματα τειρεσία, ανακοπές και συντηρητική κατάσχεση.
 • Δίκαιο εταιριών: ίδρυση σωματείων και ιδρυμάτων, σύσταση και τροποποιήσεις καταστατικών εταιρίας, μετατροπή εταιρικού σκοπού, διάσπαση, συγχώνευση εταιρίων, εξαγορές, αποσχίσεις ΑΕ και ΕΠΕ, προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες, πτώχευση και υπαγωγή στη διαδικασία της συνδιαλλαγής, εμπορικές συμβάσεις, όπως παροχής υπηρεσιών, εμπορική αντιπροσώπευση κ.λ.π.
 • Βιομηχανική ιδιοκτησία: καταχύρωση εμπορικού σήματος, επωνυμίας και προστασία αυτών, ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Γενική εκπροσώπιση και νομική υποστήριξη (υπεράσπιση ή και πολιτική αγωγή) σε κάθε στάδιο και διαδικασία της ποινικής δίκης για πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου, ιδιαίτερα κακουργήματα και πλημμελήματα.
 • Δίκαιο εκτέλεσης ποινών (αναστολές, προσφυγές, αιτήσεις ακύρωσης).
 • Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστικών Συμβούλων και Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.
 • Δίκαιο επιταγής και εν γένει οικονομικά αδικήματα (απάτη, πλαστογραφία, υπαιξαίρεση κ.λ.π.).
 • Φορολογικά αδικήματα.
 • Ασφαλιστικές εισφορές (ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.).
 • Υποθέσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τέτοια καταστήματα, όπως εστιατόρια, καφέ - μπαρ, κλαμπ κ.τ.λ. (αδειές καταστημάτων, υπερβάσεις ορίων ντεσιμπέλ).
 • Αγορανομικής φύσεως διαφορές.
 • Αυθαίρετες κατασκευές και κτίσματα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Διοικητικά πρόστιμα (για παραβάσεις ΚΟΚ, παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παραβάσεις επιχειρήσεων, εργοστασίων κ.λ.π.
 • Τοποθετήσεις, μετατάξεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών, αστυνομικών, στρατιωτικών και γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Πειθαρχικές πονές.
 • Ακυρώσεις πινάκων κατάταξης Α.Σ.Ε.Π. που αφορούν θέσεις διοριστέων καθώς και συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων απο προκυρήξεις του Α.Σ.Ε.Π. δικολογητικών για διεκδίκηση μόνιμης θέσης στο Δημόσιο.
 • Αγωγές για απιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου, ΟΤΑ (δήμων, κοινοτήτων κ.λ.π. και οποιουδήποτε κρατικού φορέα ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου από οποιαδήποτε αιτία ή (συμβατική ή υπαλληλική) έννομη σχέση.
 • Διεκδικήσεις επιδομάτων, μισθών και οποιωνδήποτε παροχών που καταβάλλει το Δημόσιο και οι υπηρεσίες αυτού.
 • Συνταξιοδοτικά θέματα (διεκδικήσεις συντάξεων, παραστάσεις και εκπροσώπηση ενώπιον Τοπικών Δικοικητικών Επιτροπών για οποιοδήποτε θέμα, αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις κ.λ.π.).
 • Χειρισμός και διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος στο οποίο εμπλέκονται ασφαλιστικοί φορείς ή ιδρύματα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π.).
 • Ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις θεραπείας.
 • Ενστάσεις και εφέσεις ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Κανονισμού Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και εκδίκαση ενώπιον παντός Διοικητικού Δικαστηρίου σε οποιονδήποτε βαθμό.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεις απόλυσης, επιδόματα, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις, εκπροσώπηση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών - εργαζομένων.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ίδρυση και λειτουργία αθλητικών σωματείων.
 • Υπεράσπιση απέναντι σε αδικήματα που διώκονται με βάση τον αθλητικό νόμο.
 • Εκπροσώπηση σε επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών.
 • Διαφορές ανάμεσα σε αθλητές και σωματεία.
 • Διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών.
 • Διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τη φαρμακοδιέγερση.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 • Αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης κατά πράξεων ανάκλησης αδειών διανομής, παραμονής και εργασίας αλλοδαπών για οποιονδήποτε λόγο (πλαστά έγγραφα ή διαβατήριο, ελλειψή νομιμοποιητικών εγγράφων, εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθήμητών, απέλαση για οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.).
 • Θέματα διαδικασίας πολιτικού ασύλου (αιτήσεις χορήγησης ασύλου, προσφυγές και γενικά δικαστική προστασία κατά πράξεων απόρριψης αιτήματος αναγνώρισης πρόσφυγα, συμπαράσταση αιτούντα στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και αρμόδια επιτροπή κατά τη διαδικασία κρίσεως του αιτήματος του κ.λ.π.
 • Εκπροσώπιση ενώπιον Εισαγγελικών, Αστυνομικών και Λιμενικών αρχών.
 • Μεταφράσεις και επικυρώσεις ξενόγλωσσων εγγράφων (Αγγλικά, Αλβανικά).