Δικηγορικό Γραφείο Πατρών
Γεωργιος Γιαπρακας & Διονυσιος Μαγκλαρης
Υποδείγματα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

1. ..........................του .......... , κατοίκου ………… (δνση …………),
2. ..........................του .......... , κατοίκου ………… (δνση …………),
3. ..........................του .......... , κατοίκου ………… (δνση …………), και
4. ..........................του .......... , κατοίκου ………… (δνση …………).

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου (…… τόπος έδρας Ειρηνοδικείου)

Στις (… ημ/νία θανάτου) απεβίωσε στην … (… τόπος θανάτου) ο σύζυγός της πρώτης από εμάς και πατέρας των λοιπών, (…… ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο θανόντα), κάτοικος εν ζωή (… τόπος κατοικίας), χωρίς να αφήσει διαθήκη, και άφησε εμάς ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Ειδικότερα, ο θανών συνήλθε σε νόμιμο γάμο κατά το έτος … με την πρώτη από εμάς και από το γάμο αυτό απέκτησε … τέκνα:
• την …………,
• τον …………,
• τον ………… (αναγράφονται τα ονόματα των τέκνων).
Σύμφωνα με τα άρθρα 1813 και 1820 Α.Κ., στην κληρονομία του θανόντος, (…… ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο θανόντα), καλούνται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι οι της πρώτης τάξης, δηλαδή τα τέκνα αυτού, καθώς και η σύζυγος από νόμιμο γάμο, που επιζεί. Η σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο ¼ της κληρονομίας, ενώ τα τέκνα κληρονομούν κατ’ ισομοιρία (αρθρ.1820 εδ.α΄ και 1813 παρ.3 Α.Κ.) Με τον τρόπο αυτό εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του (…… ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο θανόντα) είναι:
Α. Η νόμιμη σύζυγός του, (……… πλήρη στοιχεία) (Α΄ από εμάς) κατά ποσοστό ¼,
Β. Τα τέκνα του θανόντος :
1. (……… πλήρη στοιχεία), κατά ποσοστό ¼,
2. (……… πλήρη στοιχεία), κατά ποσοστό ¼ και
3. (……… πλήρη στοιχεία), κατά ποσοστό ¼.
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα τα οποία να έχουν δικαίωμα στην κληρονομιά αυτή ή να περιορίζουν το κληρονομικό μας δικαίωμα, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μας δίκη με την οποία να αμφισβητείται η ύπαρξη του κληρονομικού μας δικαιώματος και το μέγεθος της κληρονομικής μας μερίδας. Επειδή αποδεχθήκαμε την κληρονομία του αποβιώσαντος. Επειδή σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και εκείνα που θα προσθέσουμε κατά την συζήτηση, η αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη (1956 ΑΚ, 819 εδ. α΄ Κ.Πολ.Δ.] και έχω δικαίωμα να ζητήσουμε την έκδοση κληρονομητηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να βεβαιωθεί από το Δικαστήριό σας ότι είμαστε εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, καθένας μας κατά το ποσοστό που αναφέρεται παραπάνω, του από (… ημ/νία θανάτου) αποβιώσαντος συζύγου και πατρός μας (…… ονοματεπώνυμο θανόντα), και να διαταχθεί η χορήγηση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου από το γραμματέα του Ειρηνοδικείου (…… τόπος έδρας Ειρηνοδικείου).

(τόπος …, ημερ/νία)

Ο πληρεξ. δικηγόρος

 


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ)


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ {ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΧΩΡΙΣ (Ή ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ) ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ}

Στ… …….. σήμερα, την …-…-20… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

αφενός ο ……………………..………..….. του ……..………… και της ……………..……, με Α.Φ.Μ. ………….….., Δ.Ο.Υ. ……..…………, κάτοικος ……………………… (οδός ………………..……. αρ. …),

αφετέρου η …………………, συζ. ……………………………….., το γένος ………….……... και ………………. ……………………………, με Α.Φ.Μ. ………….….., Δ.Ο.Υ. ………………, κάτοικος ……………………… (οδός ………………..……. αρ. …),

συνομολόγησαν, συναποδέχτηκαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα:
1. Οι ανωτέρω όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. …./…-…-…….. Ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιάρχου του Δήμου …………………….., τέλεσαν μεταξύ τους …ο για ……………………. νόμιμο …………..τικό γάμο την …-…-…….., στ… ……………………………. στ… ……………………, ο οποίος είναι ισχυρός και δεν έχει λυθεί ή ακυρωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα.
2. Από το γάμο αυτόν δεν απέκτησαν τέκνα / ή απέκτησαν …. τέκν…, ενήλικ… σήμερα, τ…ν ……….…. που γεννήθηκε την …-…-……. στ… …………., ηλικίας σήμερα ….. ετών, τ…ν ……….…. που γεννήθηκε την …-…-……. στ… …………., ηλικίας σήμερα ….. ετών και τ…ν ……….…. που γεννήθηκε την …-…-……. στ… …………., ηλικίας σήμερα ….. ετών, όπως προκύπτει από το από …-…-20… πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδόθηκε από το Δήμο …………………. .
3. Τώρα με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι, ευρισκόμενοι ήδη σε διάσταση, συμφωνούν να προχωρήσουν στη λύση του γάμου τους συναινετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1441 Α.Κ., όπως ισχύει σήμερα, διότι για αντικειμενικούς λόγους η περαιτέρω συμβίωσή τους είναι αδύνατο να συνεχιστεί.
4. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν ήδη ρυθμίσει τις μεταξύ τους εκκρεμότητες και δεν έχουν, ούτε διατηρούν οιαδήποτε περιουσιακή, οικονομική ή άλλη σχετική αξίωση ο καθείς έναντι του άλλου, πέραν της κάτωθι ........:

Ειδικότερα, με το παρόν, … αφε…….. συμβαλλόμεν… ………………………………………… δηλώνει και αναγνωρίζει ότι έχει ήδη μετοικήσει από το άνω ακίνητο-τέως συζυγική-οικογενειακή στέγη των εδώ συμβαλλόμενων.

Για οποιοδήποτε θέμα τυχόν ανακύψει στο μέλλον, είτε αναφορικώς με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφωνούν και δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια να διευθετηθεί τούτο συμβιβαστικώς και με πνεύμα φιλίας. Σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν συνετάγη σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, όπως ακολουθεί, ενώ το τρίτο θα υποβληθεί σε συμβολαιογράφο.

Οι συμβαλλόμενοι
Ο αφενός συμβαλλόμενος

………………………………
Η αφετέρου συμβαλλόμενη

………………………………
Ως πληρεξούσιος δικηγόρος
Ως πληρεξούσιος δικηγόρος
του αφενός συμβαλλόμενου
της αφετέρου συμβαλλόμενης
………………………………
………………………………